Gruszów 212, 32-414 Gruszów, Polska

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

§ 1 Slovníček pojmov
1. Predajca -EUROSTAL Justyna Czaja, Radosław Czaja S.C. sídlom v Gruszów 212, 32-414 Gruszów, Poľsko, NIP 6812096832, REGON: 523990118
2. Obchod – internetová stránka patriacej predávajúcemu, dostupná na adrese www.eurostal.sk, ktorej prostredníctvom môže kupujúci tovar objednávať.
3. Kupujúci – každý subjekt (spotrebiteľ) ktorý v obchode zadal svoju objednávku.
4. Spotrebiteľ – kupujúci … fyzická, alebo právnická osoba, ktorá činí právny úkon kúpy tovaru (Zmluva o predaji podľa Obchodného zákonníka)
5. Predpisy – Tieto predpisy.
6. Tovar – hnuteľnosti, ktoré sú k dispozícii na predaj v obchode, najmä, plechové garáže a koterce pre psov. Termín sa vzťahuje aj na montážne služby.
7. Objednávka – Prehlásenie o zámere Kupujúceho s cieľom uzatvorenia zmluvy o predaji tovaru cez Obchod, s uvedením aspoň druhu a množstva tovaru.

§ 2 Všeobecné ustanovenia
1. Tieto predpisy definujú pravidlá pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy o predaji tovaru na stránke Obchodu.
2. Za účelom zadávania objednávky cez obchod je pre klienta nevyhnutné, aby mal k dispozícii zariadenie pre prístup k internetu, e-mailu a prehliadač, ktorý umožňuje zobrazenie webových stránok.
3. predávaným tovarom je tovar, ktorý je k dispozícii v obchode v čase zadávania objednávky.
4. Ceny sú zobrazené vedľa tovaru, sú uvádzané v eurách a to vrátane DPH.
5. Ponuka je platná pre predajné aktivity na území Slovenskej Republiky.
6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru, zavedenie a stiahnutie tovaru, poskytovanie zliav na rôzne druhy tovaru, alebo na vykonávanie a rušenie propagačných akcií v obchode. Avšak, táto aktivita nie je obmedzená stavom už nadobudnutých práv kupujúceho, tj. Zmeny sa nevzťahujú na objednávky, ktoré boli už riadne zadané cez Kupujúceho.
7. Je neprípustné aby osoby, ktoré využívajú služby Obchodu (vrátane Kupujúceho) zneužili jeho obsah na nelegálne aktivity (napr. V názore na tovar).

§ 3 Kvalita tovaru
1. Plechové garáže a koterce pre psov predávané v obchode sú nové, pochádzajú zo súčasnej produkcie a sú plnohodnotným tovarom, ktorý je distribuovaný cez EUROSTAL a vzťahuje sa na ne plná záruka výrobcu.
2. Informácie uvedené v § 3. 1 Podmienok sa nevzťahuje na garáže ktorý sú uvádzané ako druhá akosť.

§ 4 Možnosti objednania
1. Predajca umožňuje zadávanie objednávok nasledujúcimi spôsobmi:
• V Obchode vyplnením interaktívneho formulára
• telefonicky
• elektronickou poštou (e – mail: [email protected]).
2. Aby bolo možné zadať Objednávku prostredníctvom Obchodu, je nutné pridať vybraný produkt do nákupného košíka, a potom ďalej postupovať podľa ďalších inštrukcií uvedených na stránke Obchodu.
3. Po zadaní objednávky kupujúci obdrží:
• Automatický e -mail potvrdzujúci zadanie objednávky predávajúcemu
• do 1 pracovného dňa od objednávky – INFORMÁCIE e-mailom alebo telefonicky, týkajúce sa potvrdenie prijatia objednávky.
4. V prípade, že zo strany predávajúceho nebudú náležitosti uvedené v § 4. 3 ods. 2 podmienok kupujúcemu zaslanej, je potrebné aby nás kupujúci bezodkladne kontaktoval na telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-mailu a požiadal o nápravu nesúladu.
5. Upraviť obsah objednávky kupujúcim je možné až do doby, keď je objednávka zadaná do produkcie. Ak to chce Kupujúci urobiť, musí sa obrátiť na predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. Spravidla je kupujúci telefonicky kontaktovaný Predávajúcim 3-5 dní pred produkciou z cieľom finálneho potvrdenia objednávky a verifikáciou všetkých údajov o predmete objednávky (rozmer, farba, prevedenie, adresa..atd) Po tomto termíne už modifikácie objednávky možná nie je.

§ 5 Doprava
1. Zabezpečujeme BEZPLATNÚ dopravu plechových garáží a kotercov pre psov po území celej Slovenskej Republiky.

§ 6 Platobné podmienky
Predávajúci poskytuje nasledujúce spôsob platby:
• platba v hotovosti do rúk povereného zamestnanca firmy EUROSTAL, ktorý vykonáva montáž (platba prebieha po ukončení montáže)
• platba prevodom 100% vopred. Za týmto účelom bude Kupujúcemu zaslaná Faktúra s uvedením platby vopred (nie zálohová faktúra), ktorú je kupujúci povinný uhradiť obratom. Zákazka, ktorá nebude uhradená min.2 dni pred dovozom a montážou nemusí byť zo strany Predávajúceho zrealizovaná.

§ 7 Realizácia zákaziek
1. Podmienkou zadania objednávky prostredníctvom interaktívneho formulára je uvedenie pravdivých osobných údajov a kontaktných informácií (umožňujúci overenie a potvrdenie objednávky).
2. V prípade nesprávneho, alebo nedostatočne vyplneného interaktívneho formulára kupujúcim, vynaloží Predávajúci všetko úsilie, aby kontaktoval kupujúceho za účelom potvrdenia prijatia objednávky a doplnenie chýbajúcich informácií. V prípade, že z dôvodu nedostatočných informácií, ktorý kupujúci zadal pri Objednávke nie je možné túto do 3 pracovných dní potvrdiť, vyhradzuje si predávajúci právo túto objednávku nezrealizovať a považuje ju za nezáväznú.
3. Stav objednávky si môže kupujúci kedykoľvek overiť cez telefón.
4. Priemerná doba dodania objednaného tovaru je cca 5-20 pracovných dní. Táto doba môže byť predĺžená o ďalších 1-10 pracovných dní a to v prípade náhodných alebo nepredvídateľných udalostí. Kupujúci bude informovaný telefonicky o dátume a približnej hodine dodávky a montáže.
5. Predajným dokladom je Príjmový doklad, alebo na žiadosť kupujúceho Faktúra, na ktorej sú uvedené všetky údaje vrátane DPH. Tieto doklady dostanú kupujúci po montáži a zaplatení.

§ 8 Zánik zmluvy ( “vrátenie” tovaru)
1. Kupujúci (spotrebiteľ) môže písomne ​​odstúpiť od zmluvy o predaji tovaru zakúpeného od predávajúceho bez udania dôvodu, a to v lehote do desiatich dní odo dňa doručenia tovaru (tj. odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak chcete túto lehotu dodržať, je nutné zaslať písomné vyhlásenie pred jej uplynutím.
2. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný vrátiť tovar v nezmenenom stave, jedine že zmena bola nevyhnutná pre bežné používanie tovaru.
3. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar ihneď, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
4. Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od zmluvy zašle tovar predávajúcemu na vlastné náklady, ktoré nepodliehajú refundácií.
5. Cena zaplatená za tovar bude vrátená predávajúcemu v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

§ 9 Reklamácia
1. Reklamácie týkajúce sa nesúladu tovaru s Objednávkou môže byť predávajúcemu podané písomne, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: [email protected]
2. Pri uplatnení reklamácie o nesúlade tovaru s Objednávkou predávajúci odporúča, aby mu kupujúci poskytol kontaktné údaje, presný opis príčiny sťažností a reklamácie voči predávajúcemu, rovnako ako pridanie dokladu o kúpe tovaru, alebo jej fotokópiu.
3. predávajúci postupuje voči kupujúcemu, ktorý nemá štatút spotrebiteľa, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
4. Reklamácie podané kupujúcim, ktorí nenadobudli status spotrebiteľa, sa nebudú brať do úvahy, pokiaľ nie sú riadne podložené dokladom o predaji.

§ 10 Záruka
1. Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý je v súlade s podmienkami uvedenými v záručnom liste.
2. Právomoci spotrebiteľa vyplývajúce z uplatnenej reklamácie z titulu nezhody tovaru alebo výhrad voči akosti, žiadnym spôsobom nemôžu vylučovať, obmedzovať, alebo pozastaviť práva kupujúceho vyplývajúce zo záruky poskytnutej ručiteľom – na základe pravidiel stanovených v záručnom liste.
3. Na trapézový plech garáže, alebo koterca II.akosti sa záruka nevzťahuje.

§ 11 Povinnosti kupujúceho
1. Po zadaní objednávky sa kupujúci zaväzuje vopred si pripraviť podklad, na ktorom má byť postavená garáž, alebo koterec. Návod, ako pripraviť podklad sa nachádza na stránke //www.eurostal.sk/podklady-pod-garaz/
2. Počas zimy a výdatného sneženia je nutné, aby bol sneh zo strechy garáže, alebo koterca odstraňovaný. Konštrukcia je navrhnutá tak, aby vydržala bežné zaťaženie. Maximálne zaťaženie snehom je asi 50 kg na 1 m2, (to znamená, hrúbka snehovej pokrývky cca 5 cm).
3. Postavená garáž alebo koterec, musí byť ihneď po montáži ukotvená k podkladu. Ukotvenie si vykonáva každý zákazník sám vo vlastnej réžii, alebo je možné si ho doobjednať ako službu pri objednávke u nás.

§ 12 Ochrana osobných údajov a súkromia
1. Pri zadávaní objednávky (najmä pri vyplňovaní interaktívneho formulár) Kupujúci súhlasí so spracovaním údajov, ktoré sú poskytnuté na účely vytvorenia objednávky, alebo kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, ktorý tieto údaje spracováva v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
2. Osobné údaje obsiahnuté v databáze zákazníkov nie sú poskytnuté žiadnej tretej strane.
3. Kupujúci v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, má právo nazerať do svojich osobných údajov a môže požiadať o ich opravu alebo vymazanie. Predávajúci zaručuje každému kupujúcemu právo na kontrolu spracovania údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nedostatok súhlasu uvedeného v § 13. 2 pre spracovanie osobných údajov znemožňuje dokončenie objednávky.

§ 13 Záverečné ustanovenia
1. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú body týchto Obchodných podmienok, sa postupuje podľa nariadenia Občianskeho zákonníka.
2. Obchodné podmienky neobmedzujú žiadne z práv, ktoré kupujúci (spotrebiteľ) nadobudol na základe platnej kúpnej zmluvy. V prípade rozporu medzi týmito ustanoveniami a záväzných právnych predpisov, o udelenie práva spotrebiteľov, bude prioritou nariadenie týchto ustanovení.
3. Obchodné podmienky sú k dispozícii pre všetkých zákazníkov v elektronickej verzii na stránke Obchodu.

Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky www.eurostal.sk
 1. Všeobecné informácie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov poskytnutých Používateľmi v súvislosti s ich využívaním služieb EUROSTAL Justyna Czaja, Radosław Czaja Spółka Cywilna prostredníctvom Webovej stránky.

 1. Správcom osobných údajov obsiahnutých na webovej stránke je

EUROSTAL Justyna Czaja, Radosław Czaja Civil Partnership so sídlom Gruszów 212, 32-414 Gruszów, Poľsko NIP 6812096832 REGON 523990118

 1. V záujme bezpečnosti údajov, ktoré nám boli zverené, sme vypracovali interné postupy a odporúčania, aby sme zabránili sprístupneniu údajov neoprávneným osobám. Kontrolujeme ich plnenie a neustále kontrolujeme ich súlad s príslušnými právnymi aktmi – Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o poskytovaní elektronických služieb, ako aj všetkými druhmi vykonávacích aktov a zákonov komunitárneho práva.
 2. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu vyjadreného Používateľom a v prípadoch, keď zákon oprávňuje Správcu spracúvať osobné údaje na základe zákona alebo za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.
 3. Webová stránka plní funkcie získavania informácií o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
 4. a) prostredníctvom informácií zadaných dobrovoľne do formulárov
 5. b) zhromažďovaním „cookies“ [pozrite si zásady „cookies“].
 6. Webová stránka zhromažďuje informácie dobrovoľne poskytnuté používateľom.
 7. Údaje uvedené vo formulári sú spracovávané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napríklad za účelom spracovania informačného kontaktu alebo spracovania objednávky.
 8. Osobné údaje ponechané na webovej stránke nebudú predané ani sprístupnené tretím osobám, v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.
 9. Do údajov uvedených vo formulári môže nahliadať fyzická osoba, ktorá ho tam umiestnila. Táto osoba má tiež právo kedykoľvek upraviť a zastaviť spracúvanie svojich údajov.
 10. Vyhradzujeme si právo na zmenu zásad ochrany osobných údajov webovej stránky, ktorá môže byť ovplyvnená vývojom internetových technológií, prípadnými zmenami v zákone o ochrane osobných údajov a vývojom našej webovej stránky.

O prípadných zmenách vás budeme informovať viditeľným a zrozumiteľným spôsobom.

 1. Webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávisle od webovej stránky a nie sú žiadnym spôsobom kontrolované webovou stránkou. Tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a predpisy, s ktorými vám odporúčame sa oboznámiť.

V prípade pochybností o niektorom z ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov sme Vám k dispozícii – naše údaje nájdete v záložke – KONTAKT.

Zásady používania „cookies“ webovej stránky www.eurostal.sk

 

 1. „Cookies“ treba chápať ako IT dáta uložené v koncových zariadeniach používateľov, určené na používanie webových stránok. Ide najmä o textové súbory obsahujúce názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 2. Webová stránka automaticky nezhromažďuje žiadne informácie, okrem informácií obsiahnutých v súboroch cookie.
 3. Súbory cookie sú určené na používanie webových stránok.

Prevádzkovateľ používa tieto súbory na:

 1. a) možnosť prihlásenia a udržiavania relácie používateľa na každej ďalšej stránke webu
 2. b) prispôsobenie obsahu webovej stránky individuálnym preferenciám užívateľa, predovšetkým tieto súbory rozpoznajú jeho zariadenie, aby sa webová stránka zobrazila v súlade s jeho preferenciami
 3. c) na vytváranie anonymných štatistík s vylúčením možnosti identifikácie užívateľa.
 4. Cookies používané partnermi prevádzkovateľa webových stránok, medzi ktoré patria najmä používatelia webových stránok, podliehajú ich vlastným zásadám ochrany osobných údajov.
 5. V záujme bezpečnosti údajov, ktoré nám boli zverené, sme vypracovali interné postupy a odporúčania, aby sme zabránili sprístupneniu údajov neoprávneným osobám. Kontrolujeme ich plnenie a neustále kontrolujeme ich súlad s príslušnými právnymi aktmi – Zákonom o ochrane osobných údajov, Zákonom o poskytovaní elektronických služieb, ako aj všetkými druhmi vykonávacích aktov a zákonmi Spoločenstva
 6. Softvér používaný na prehliadanie webových stránok štandardne umožňuje umiestňovanie súborov cookie na koncové zariadenie Používateľa. Tieto nastavenia môže Používateľ zmeniť tak, aby zablokoval automatickú manipuláciu s „cookies“ v nastaveniach webového prehliadača alebo informoval o každom ich odoslaní do zariadení používateľa.
 7. Používatelia webových stránok môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webového prehliadača), ako je Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari atď.
 8. Prevádzkovateľ Stránky informuje, že zmeny nastavení vo webovom prehliadači používateľa môžu brániť riadnemu fungovaniu Webových stránok.